• KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI*

  Aşağıda yazılı beyan içerisinde geçen "ŞİRKET" ibaresi, acentemiz nezdinde bulunan veri sorumlusu sıfatıyla Sigorta Şirketlerinin tümünü ifade etmektedir. Bu şirketler Şunlardır (Anadolu Sigorta A.Ş., Allianz Sigorta A.Ş., Mapfre Sigorta A.Ş., DoğaSiğorta A.Ş., Ak Sigorta A.Ş., GüneşSigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Quick Sigorta A.Ş., UNICO Sigorta A.Ş., Neova Sigorta A.Ş., Türk Nippon Sigorta A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş., SS.Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi, Bereket Sigorta A.Ş. Gulf Sigorta A.Ş., Koru Sigorta A.Ş. Ray Sigorta A.Ş.)

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, ŞİRKET olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. 1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  Tarafınıza ait kişisel veriler, ŞİRKET tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

  1. 2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; (i) Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, (ii) ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, (iii) ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, (iv)Şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. ŞİRKET tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

  1. 3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  ŞİRKET tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

  1. 4- Yurtdışına Veri Aktarımı

  ŞİRKET tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

  1. 5- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ŞİRKET tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. 6- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

  ŞİRKET tarafından KVKK m. 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu ŞİRKET Genel Müdürlük adresine ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. ŞİRKET, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir. 

   

  Yukarıda zikredilen madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verinizin ŞİRKET tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.