• Konut Paket Sigortası

  Konut paket sigortası, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

  Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.

  Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

  Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir.

  Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

  Üstelik Konut Paket Sigorta Poliçesi bu kadar geniş güvence kapsamını çok ekonomik çözümlerle sunar.

   Konut Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Yer kayması
  • Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
  • Deprem
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Fırtına
  • Duman
  • Kar ağırlığı
  • Sel, su baskını
  • Dahili su
  • İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
  • Klima tesisatı ve ve buzdolabındaki arızalar sonucu oluşan dahili su hasarları
  • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
  • Cam ve aynaların kırılması
  • Elektronik cihaz sigortası
  • Elektronik cihaz teminatına bağlı gıda bozulması
  • Yangın mali sorumluluğu
  • Kira kaybı
  • Hırsızlık
  • Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
  • Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı
  • Yakıt sızması
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  • Alternatif ikamet değişikliği masrafları
  • Hukuksal koruma
  • Hizmet Konut Yardımı
  • Kıymetli eşya
  • Nakit para ve kıymetli evrak

  Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekir. Evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşyalar için deprem teminatı,  Konut Paket Sigortası kapsamında verilir.

  İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları

  İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar ve çatılarda biriken suların sızması oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

  Su Hasarları

  Kiracıların eşyaları ile ev sahiplerinin bina ve eşyaları, bina içi (tesisat hasarları, pencere ve çatılardan sızan yağmur ve kar sularının oluşturduğu hasarlar, fosseptik ve kanalizasyon geri tepmesi) ve bina dışı (derelerin taşması, denizlerin kabarması ve yağmur sularının içeri girmesi) kaynaklı su hasarlarına karşı teminat altındadır.

  Nakit Para ve Kıymetli Evrak

  Nakit para ve kıymetli evrakınız, sigorta bedeli poliçe üzerinde nakit para ve kıymetli evrak olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence altındadır.

  Kıymetli Eşya

  Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla güvence kapsamı altındadır.

  Hırsızlık

  Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır.

  Bina Sabit Tesisatta Hırsızlık

  Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Kiracılar ve ev sahiplerinin televizyon, buzdolabı, müzik seti, bilgisayar, çamaşır makinesi, kombi vb. elektronik cihazları elektrik akımının değişiklikleri, düşme, çarpma vb. nedenlerle oluşabilecek arızalara ve kazalara karşı teminat altındadır.

  Cam Kırılması

  Konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekânda bulunan kapı, vitrin vb. dikey camları ve aynaları her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

  Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu

  Kiracıların;

  -       Kiracı olarak oturdukları binaya

  -       Komşularına veya üçüncü şahıslara

  Ev sahiplerinin;

  -       Kiracılarının eşyalarına

  -       Sigortalı mülklerinin komşularına veya üçüncü şahıslara verebilecekleri

  -       Yangın, infilak ve bunların sonucunda oluşabilecek duman ve is hasarları

  -       Tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları, teminat altındadır.

  Boya Badana Teminatı

  Sigortalının kiracı olması durumunda, teminat kapsamına giren bir hasar nedeniyle, sigortalı konuta yapılacak boya, badana, parke, cila, kartonpiyer, duvar kağıdı ve kiracı tarafından yaptırıldığı tespit edilen, bina sabiti olan, benzeri sabit dekorasyonlara ilişkin masraflar teminata dahil edilmiştir. 

  Yakıt Sızması

  Sabit ısıtma tesisatında meydana gelebilecek yakıt sızmalarının sigortalı kıymetlere verebileceği hasarlar teminat altındadır.

  Alternatif İkamet Değişikliği Masrafları

  Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar

  Geçici Adres-Nakil

  Poliçede belirtilen kıymetler, bakım-onarım maksadıyla geçici olarak konut dışında bulunduruldukları sırada, poliçe kapsamındaki risklere karşı teminat altındadır.

  Kira Kaybı

  Bu teminat kiralanan mahalde meydana gelebilecek poliçe kapsamına giren bir hasar sonucu, kiracının veya mal sahibinin kira kaybını güvence altına alır.

   


 • Zorunlu Deprem Sigortası

  Sigorta Kapsamı

  18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

  Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

  Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

  • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
  • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
  • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

  Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

  • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri,
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
  • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

  Sigorta Bedelinin Tespiti

  Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

  Özel Uygulamalar

  2007 ve sonrasında inşa edilen binalar için yapılacak poliçelerde %10 indirim uygulanmaktadır. Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde ise %20 indirim uygulanmakta olup, söz konusu iki indirim fırsatından birlikte de faydalanılabilmektedir.  Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki yer alan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  www.dask.gov.tr