• Emtia Taşıma Sigortası

  Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

  Nakliyat Emtia Sigortası-Teminatlar

  Tam Ziya Teminatı

  Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.

  Dar Teminat

  Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi  riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat  altına alınmaktadır. Bu teminat için Enstitü Yük Klozu – C (Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

  Geniş Teminat 

  Genellikle 'Tüm Rizikolar' (AllRisks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz Enstitü Yük Klozu – A (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

  Bu teminat  için geçerli olan en önemli istisnalar; 

  • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
  • Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu
  • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
  • Radyoaktif kirlenme-bulaşma
  • Sigortalının kötü niyeti
  • Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.


 • Tekne/Yat Sigortaları

  Denizlerde güvenli bir yolculuk için Tekne/Yat Sigortaları yaptırın, yatınız ve içindeki ekipmanları olası risklere karşı güvence altına alalım...

  Gezinti Teknesi Sigortaları

  Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanıInstituteYachtClauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

  Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

  Başlıca aşağıdaki risklere karşı sigortalıdır.

  • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Deprem, volkanik patlama
  • Korsanlık
  • Hava taşıtları ile temas
  • Yatın veya servis botlarının çalınması
  • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
  • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
  • Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
  • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

  Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

  3. şahıslara karşı sorumluluklar da yat sigortası ile teminat altına alınır:

  • Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
  • Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
  • Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
  • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

  Teminat kapsamı dışında kalan riskler:

  • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis botları
  • Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
  • Dıştan takma motorların düşmesi
  • Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynının veya konstrüksiyonunun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar.
  • Nükleer rizikolar
  • Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (aksine sözleşme ve ilave prim ile temin edilebilirler.)
  • Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri
  • Sigortacının onayı alınmadıkça yatın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması.
  • Ayrıca temin edilmedikçe, yatın su kaynağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez.


 • NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTALARI

  Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

  Yurt içinde taşıyacağınız yük, Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları ile güvence altında!

  Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

  Yurt İçi Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortası'nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

  CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası

  CRM Sigortası ile, taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır.

  Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu'ndan (Convention on thecontractfortheinternationalcarriage of goodsbyroad) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

  Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder.

  CMR Sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.