• Bireysel Ferdi Kaza Sigortası

  Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

  Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Ölüm
  • Sürekli sakatlık
  • Gündelik tazminat
  • Tedavi masrafları
  • Deprem

  Ölüm teminatı

  Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.

  Sürekli sakatlık teminatı

  Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.

  Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

  Gündelik tazminat

  Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir.Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025'ini geçemez.

  Tedavi masrafları teminatları

  Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.

  Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.

  Ölüm hali ve sürekli sakatlık teminatları birlikte sigorta edilebilir. Gündelik tazminat veya tedavi masrafları yalnız başına sigorta edilemez, ancak ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile birlikte verilebilir.

  Sigorta teminatı kapsamına alınacak kişilerin meslek sınıfları üç gruba ayrılmıştır:

  • fikren veya elle çalışanlar,
  • elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar,
  • devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

  Birden fazla mesleğe sahip olanların sigortalarında, bunlardan en yüksek sınıfa giren mesleğe ait prim alınır.

  Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.

   


 • Grup Ferdi Kaza Sigortası

  Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi güvence altına alın...

  Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar.

  Grup Ferdi Kaza Sigortası en az 10 kişinin biraraya gelmesiyle oluşturulan, özellikle kurumların çalışanları için tercih ettiği bir sigortadır. Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık Teminatları'dır.

  Kurum çalışanlarının veya gruptaki kişilerin ihtiyaçlarına göre bu teminatların yanında aşağıdaki teminatlar da ilave seçenekler olarak önerilmektedir.

  Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.

  Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

  Sigortalı derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi malul kaldığı takdirde tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesinleşmesi durumunda poliçede belirtilen teminat tutarı kaza sigortası genel şartlarında belirtilen oranlarda sigortalıya ödenir.

  Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

  Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak, kaza gününden itibaren bir sene zarfında tahsis edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.

  Kaza Sonucu Gündelik İş Görememezlik Tazminatı

  Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici sakatlık durumunda, en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen bir teminattır.

  Bu teminat, ek prim ödenmesi ve ayrıca temel teminat ile birlikte kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık teminatlarının da satın alınmış olması şartıyla satın alınabilir. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez.

  Kimler Katılabilir?

  Bu sigortadan 16 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.